فریاد

*ای کشیده ردای شب بر سر،برخیز و بترسان*

 
» حامی باطل :: ۱۳٩٤/٢/٢
» کیش کینه توز :: ۱۳٩۳/٩/٤
» تکلیف ما :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» نبرد عظیم :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» در حقیقت انسان کامل :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» سرای سلامت :: ۱۳٩۳/٦/٧
» در حقیقت شکست :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» شکست ناپذیر :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» بدترین جهالت :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» ریشه جدال :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» تلاشت(بندگیت) برای کیست؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» حقیقت خویش :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» خوارترین :: ۱۳٩۳/٤/٢
» در حقیقت مخلوقات :: ۱۳٩۳/۳/۳
» در حقیقت تفال نیک :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» گمان مومن :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» انسان نادان و ناتوان :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» مهمی چون فرهنگ :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» ثمره خود پسندی :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» وارستگی :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» دو فانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» عاشقانه حق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» سد رشد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» قتل معرفت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» در حقیقت عقل :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» در حقیقت فقر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» بت شکن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» والاترین تکیه گاه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» تا ...انسان :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» بد ترین همنشین :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» برترین همنشین :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» تمامیت دین :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» کلید خوبیها و قفل بدیها :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» میوه حسد :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» رستگاری ما :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» مدت عمر :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» آگاه باش :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» نهفته در هوس :: ۱۳٩٢/٩/٩
» چشمه عزت :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» حکمت فکرت :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» دلیل عقل :: ۱۳٩٢/۸/٩
» اسارت بطن :: ۱۳٩٢/۸/۸
» درمان خشم و شهوت :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» وعده شیطان :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» سد کامیابی :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» ریشه پستی ها :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» یار حبیب :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» بی مثال باش :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» راه دل :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» اساس مشکلات :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» از ارکان حافظه :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» در حقیقت بت پرستی :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» در اعجاز صلوات :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» تدبیر علوی و مکر اموی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» شرط همراهی با مهدی(عج) :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» شرط با علی(ع) بودن :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» برترین علم :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» بی نهایت تفاوت :: ۱۳٩٢/٤/۸
» در حقیقت غیبت :: ۱۳٩٢/٤/۸
» دشمن ترین دشمن :: ۱۳٩٢/٤/۸
» فتح عظیم :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» در حقیقت شخصیت :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» معیار شناخت :: ۱۳٩٢/۳/٧
» مناجات :: ۱۳٩٢/۳/٥
» درحقیقت خلفای الهی :: ۱۳٩٢/۳/٥
» دلیل تحریم :: ۱۳٩٢/۳/٢
» تذکری بزرگ :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» بزدلی :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» زین راه بی نهایت :: ۱۳٩٢/٢/٥
» گمگشته احساسات :: ۱۳٩٢/٢/۱
» مصلح زمان :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» در حقیقت نابخردان :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» درسی عمیق برای ساخت تمدنی عظیم :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» تنهاترین هدف :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» روشنگری :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» فتح الفتوح :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» در حقیقت نظام سازی :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» در حقیقت هنر :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» ترس مستکبران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» و خدا گفت... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» در حقیقت زندان نفس :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» تشویش ذهن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» آزاده ترین :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» در حقیقت عدالت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» لحظه سقوط :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» تغییر بنیادین :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» حقیقت نفاق :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» کمترین اثر گناه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» کلید دل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» کوته فکر گناه کار :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» والاترین هجرت :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» مسیر دانایی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» خیانت احساس :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» خطای ذهن :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» پست تر از حیوان(مهر خوردگان) :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» و خدا گفت... :: ۱۳٩۱/٩/۸
» جهانی نو با قرآن :: ۱۳٩۱/٩/٧
» کار نادان :: ۱۳٩۱/٩/۱
» هنر حقیقی :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» بنگر که چه هستی :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» بزرگترین شرافت :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بد ترین زندان :: ۱۳٩۱/۸/٧
» نهایت پستی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» امانت معلم :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» دنیای درون :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» بهشت آفرین :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» بت بزرگ :: ۱۳٩۱/٧/٥
» سلامت از گناه :: ۱۳٩۱/٧/۳
» میوه توهم :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» سر سلامت :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» نشانه نادان :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» راز بصیرت :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» میوه تکبر :: ۱۳٩۱/٦/٦
» سرچشمه علم :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» حربه فرومایگان :: ۱۳٩۱/٥/۱
» چشمان بینا :: ۱۳٩۱/٥/۱
» جهنم :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» پیامد گناه :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» باطن دنیا :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» حقارت ادراک :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» کیمیا :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» حیوان کامل :: ۱۳٩۱/۳/٧
» آزادگی :: ۱۳٩۱/۳/٤
» برترین دانش ، حاصل برترین زمان :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» انسان ابدی :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» کلید فهم قرآن عظیم :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» آخرین صفحه سرنوشت :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» غافلان :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» قتل گاه عقل :: ۱۳٩۱/٢/٤
» و خدا گفت: :: ۱۳٩۱/٢/٢
» صداقت :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» ریشه کفر :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» سبب دوزخ :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» ناقوس هشیاری :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» عمر بر فنا :: ۱۳٩۱/۱/٦
» لحظه تولد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» جهاد نرم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» مسیر کمال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» مومن باش :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» نعمت بزرگ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» خیال باطل :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» میوه امید :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» دلبر بشو :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» محبوب :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» آفریننده آفریده ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» شریف ترین بی نیازی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» فساد اخلاقی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» شرط ادب :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» پیروزی محض :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» هیچ و همه چیز :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» گریزان ز دنیا :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» با دشمنان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» بصیرت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» جای الان تو :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» به بند کشیدن زمان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» تشکر از حق :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» تخریب کردار :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» دارایی ما :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» نشان سکون :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» خدا و دیگر هیچ :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» دلیل اتحاد :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» حرف تازه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» تغییر بنیادین :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» یاد خدا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» کلید تغییر :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» آخرین روز :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» زنده باد امروز :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» بهترین انتها :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» لحظه تولد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» مرگ امروز :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» مرد نبرد :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» انتخاب برتر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» سرانجام نفسانیت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» چه داری؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» نقص ایمان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» تنها راه میانبر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» کوچکِ بزرگ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» به (( خدا )) اعتماد کن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» بهای بهشت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» چشم ها را باز کنیم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» خدای درون :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» صاحب دلان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» انانیت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» حال را دریاب :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» کفران :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» به سوی کمال :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» ژرف و سخت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» یاد مرگ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» گناه نکنیم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» بدترین انسان :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» پادشاهی درون :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» بت هایت را بشکن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» انسانیت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» دشمن خدا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» نیک دل :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» نبرد مقدس :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» نظم :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» منتهای عشق :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» زیبایی :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» آخرین پیکار :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» عالم واقعی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» خدای دانا :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» لحظه گناه :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» از کوه محکمتر :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» بدترین چیز :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» نشان محبوب :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» مونسی در درون :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» گناه و گناهکار :: ۱۳٩٠/٩/۸
» دریای عقل :: ۱۳٩٠/٩/٧
» شجاع :: ۱۳٩٠/٩/٦
» محبوب قلب ها :: ۱۳٩٠/٩/٤
» ای رسول ما :: ۱۳٩٠/٩/٢
» ابزار پیروزی :: ۱۳٩٠/٩/۱
» رسالت تو :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» جای پا :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» سرانجام خشم :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» احساس آرامش :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» ملت ایمان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» در دست خدا :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» اهل یقین :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» شایسته پرستش :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» آفریننده ترس :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» کلید راز :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» بت شکن :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» سر آغاز اصلاح :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» بیزار باش از فانی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ابتدای مهدویت :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» نهایت عشق :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» الگو باش :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» نجات اینجاست :: ۱۳٩٠/۸/٩
» جاودانگی :: ۱۳٩٠/۸/٧
» بیداری حقیقی :: ۱۳٩٠/۸/٦
» معنای دعا :: ۱۳٩٠/۸/٤
» پایان تمدن :: ۱۳٩٠/۸/٢
» شرط هدایت :: ۱۳٩٠/۸/۱
» بهترین برای بهترین :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» هنگامه فجر :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» طاعت و معرفت :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» ریشه رنج :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» فراق یار :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» از مسائل فرار نکن،آنها را حل کن :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» خدا ترس :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» همه چیز :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» شکست :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» تنها حربه :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» اسیر چه هستی؟ :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» دست های ارزشمند :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ارزشمندان :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» نخست منزل :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» زیرکی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» صدا هست،گوشی برای شنیدن بیاورید :: ۱۳٩٠/٧/٧
» سلاح برتر :: ۱۳٩٠/٧/٦
» سرانجام اهداف :: ۱۳٩٠/٧/٥
» ریشه ترس :: ۱۳٩٠/٧/٤
» مرگ عقل :: ۱۳٩٠/٧/۳
» نیاز ناتوان :: ۱۳٩٠/٧/٢
» مرگ اراده :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» میوه های شک و خشم :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» انتهای رحمت :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» نظم :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» پاداش بندگی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» آیا پند گیرنده ای هست؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» بهترینان :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» اتلاف عمر :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» تنها نیکی به خود :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» سیاست اسلام :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» ترس :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» تسلیم خدا :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» سرانجام ریاکار :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» شرط عنایت :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» کار ما :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» انقلاب درون :: ۱۳٩٠/٦/۸
» قلب مومن :: ۱۳٩٠/٦/٧
» شیطان درون :: ۱۳٩٠/٦/٦
» شکست خورده :: ۱۳٩٠/٦/٥
» اهل انکار :: ۱۳٩٠/٦/٤
» اسارت :: ۱۳٩٠/٦/۳
» کمال عشق :: ۱۳٩٠/٦/٢
» مناجات :: ۱۳٩٠/٦/۱
» واجب ترین امر :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» ستاره هدایت :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» همه از آن خداست :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» هر روز،اولین روز :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» نهایت انسان :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» ایمان و اخلاص :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» معنای زندگی :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» دریا باش :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» توکل :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» تقوا :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» بت های ما :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» و هنگامه مرگ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» تولد :: ۱۳٩٠/٥/۱٤